گالری

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۷
بیمارستان فرهیختگان (آموزشی،پژوهشی،درمانی)