تلفن های بیمارستان

تلفن درمانگاه و اورژانس: 


44867252 - 44869451 - 44869419