طرف قرارداد

 

ضمن آرزوی سلامتی برای شما عزیزان و مراجعین محترم به اطلاع می رساند درمانگاه بیمارستان فرهیختگان با سازمان های

بیمه تامیـن اجتـماعی و بیمه خدمات سلامت

طرف قرارداد می باشد

همچنین کلیه خدمات بیمارسـتان فرهیختـگان برای پرسـنل دانشـگاه آزاد اسـلامی و خانواده هایشـان که عضو بیمه تکمیلی دانشـگاه آزاد اسـلامی می باشند، رایگان می باشد.