معاونت توسعه منابع

معاونت توسعه منابع

دکتر اباسط میرزایی

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی