جراحی زنان وزایمان

رئیس بخش: سرکار خانم دکتر ارباب 

سرپرستار بخش: سرکار خانم اسماعیل زادگان

شماره تماس بخش : 44845122  داخلی 5022-5021

بخش جراحی زنان و زایمان بیمارستان فرهیختگان دارای 26 تخت می باشد که شامل 2 اتاق ایزوله،  2 اتاق یک تخته، 9 اتاق  دوتخته،  یک اتاق چهارتخته و یک اتاق پذیرش نوزاد می باشد. در این بخش بیماری های زنان شامل جراحی و تحت نظر قرار دادن مادران باردار و مراقبت از نوزادان انجام می شود.