ICU داخلی

رئیس بخش : جناب آقای دکتر سواد کوهی

سرپرستار بخش : جناب آقای حسین زاده

شماره تماس بخش : 44845122  داخلی 1028-1029

بخش ICU داخلی بیمارستان فرهیختگان شامل 19 تخت  با کلیه امکانات و مجهز به ونتیلاتور برند Maqit می باشد که در آن مراقبت و درمان از بیماران تنفسی- داخلی آنکولوژی عفونی داخلی آنکولوژی عفونی نرولوژی و کارهای اورژانس(CVP-CPR) انجام می شود.