بلوک زایمان

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر طبسی

سرپرستار بخش : سرکار خانم یاسینی

شماره تماس : 44845122  داخلی 1038

بلوک زایمان بیمارستان فرهیختگان شامل 4 تخت لیبر،  یک اتاق پره اکلاسی  واتاق ایزوله و 2 اتاق زایمان و 2 اتاق ریکاوری می باشد. در این بخش انجام زایمان فیزیولوژیک، انجام زایمان های بدون درد،  انجام واکسیناسیون  بدو تولد، بستری زائو درمواردی که نیاز به سزارین دارند،  بستری مددجویانی که در معرض تهدید به سقط هستند و کنترل بیمارتا  دو ساعت بعد از زایمان انجام می شود.