اتاق عمل

رئیس بخش : جناب آقای دکتر غلامرضایی

سرپرستار بخش : جناب آقای مرادی

شماره تماس بخش:  44845122  داخلی  1012-1014

بخش اتاق عمل بیمارستان فرهیختگان  شامل 10 اتاق عمل  در حوزه های جراحی عمومی ، زنان ارولوژی ،  ارتوپدی، ENT، قلب،  جراحی اعصاب ،  چشم و  اورژانس می باشد که انجام عمل جراحی  بصورت اورژانسی و غیر اورژانسی در این بخش انجام می شود.