دیالیز

این بخش جزء بخش های سرپایی بوده و در دو شیفت صبح و عصر میزبان بیماران است. بیماران از کلینیک نفرولوژی یا بخش های بستری برای انجام دیالیز به این بخش منتقل می شوند.