اطفال

رئیس بخش: آقای دکتر بخشنده

سرپرستار بخش: خانم هاشمی

موقعیت مکانی بخش: طبقه پنجم ضلع غربی

بخش اطفال بیمارستان فرهیختگان فعالیتهایی از قبیل بستری کودکان تا 14 سال، انجام اقدامات تشخیصی و درمانی در انواع بیماران عفونی و غیرعفونی از جمله پنومونی، گاستروآنتریت، عفونت ادراری و جراحی اطفال را انجام می دهد.