داخلی

رئیس بخش : جناب آقای دکتر فرمند

سر پرستار بخش : سرکار خانم انواری

شماره تماس بخش : 44845122  داخلی  3022-3021

 بخش داخلی بیمارستان فرهیختگان دارای 32 تخت می باشد که شامل 4  اتاق ایزوله،  10 اتاق  دوتخته و 2 اتاق 4 تخته می باشد. در این بخش مراقبت و درمان از بیماران تنفسی داخلی آنکولوژی عفونی نرولوژی- نفرولوژی- روماتولوژی غدد و پیگیری کلیه خدمات تشخیصی و درمانی انجام می شود.