دورنما

بیمارستان فرهیختگان در نظر دارد با به کارگیری دانش روز و با حضور متخصصین و کارکنان کارآمد و متعهد به اصول ارزش های اخلاقی و کرامات انسانی در محیطی سرشار  از آرامش، با امید به تندرستی در زمینه درمان، نوآوری، آموزش و پژوهش در حوزه علوم پزشکی پیشرو باشد و خدمات را در بهترین کیفیت در سطح ملی و بین المللی ارائه نماید.