اورژانس

سرپرستار بخش: سرکار خانم سجادی

شماره تماس بخش: 44845122  داخلی 8097

اورژانس بیمارستان فرهیختگان شامل 7 تخت سرپایی و 13 تخت تحت نظر اتاق عمل سرپایی و 5 تخت ریکاوری و اتاق گچ گیری  می باشد و  اقدامات درمانی بیماران سرپایی و تحت نظر مانیتورینگ خدمات گچ گیری و جراحی سرپایی از جمله خدمات این بخش می باشد.