بیمه های طرف قرارداد

لیست بیمه های  طرف قرارداد بیمارستان فرهیختگان در سال 1399

ردیف بیمه  بستری  سرپایی نوع دریافت معرفی نامه توضیحات
1 بیمه ایران بستری _ آنلاین _
2 بیمه ملت بستری _ سازمان مربوطه _
3 بیمه تجارت نو بستری _ آنلاین _
4 بیمه آسیا بستری _ آنلاین _
5 بیمه البرز بستری _ آنلاین _
6 بیمه دانا بستری _ آنلاین _
7 بیمه دی بستری _ آنلاین _
8 بیمه نوین بستری _ سازمان مربوطه _
9 بیمه نوین (بانک ملی) بستری _ دفترچه _
10 بیمه پارسیان بستری _ آنلاین _
11 بیمه کمک رسان بستری _ آنلاین _
12 بیمه سامان بستری _ سازمان مربوطه _
13 بیمه سرمد بستری _ آنلاین _
14 بیمه سینا بستری _ آنلاین _
15 بیمه معلم بستری _ آنلاین _
16 بیمه ما بستری _ آنلاین _
17 بیمه تعاون بستری _ آنلاین _
18 بیمه کوثر بستری _ آنلاین _
19 آتیه سازان حافظ بستری _ آنلاین  
20 صدا و سیما  بستری سرپایی سازمان مربوطه _
21 تامین اجتماعی بستری سرپایی - شامل تمامی خدمات
22 سلامت ایران-ایرانیان بستری سرپایی _ شامل تمامی خدمات
23 سلامت ایران-کارمندی بستری سرپایی _ شامل تمامی خدمات
24 سلامت ایران-سایر اقشار بستری سرپایی _ شامل تمامی خدمات
25 سلامت ایران-ایرانیان خاص بستری سرپایی _ توجه:بیماران پیوند کلیه _دیالیز خاص می باشند
26 سلامت ایران-کارمندی خاص بستری سرپایی _ توجه:بیماران پیوند کلیه _دیالیز خاص می باشند
27 سلامت ایران-سایر اقشارخاص بستری سرپایی _ توجه:بیماران پیوند کلیه _دیالیز خاص می باشند
28 نیروهای مسلح وظیفه بستری سرپایی سازمان مربوطه شامل تمامی خدمات
29 نیروهای مسلح جانبازی بستری سرپایی آنلاین شامل تمامی خدمات
30 نیروهای مسلح خاص بستری سرپایی آنلاین توجه:لیست کدها خاص ضمیمه می گردد
31 نیروهای مسلح فوتی بستری سرپایی آنلاین شامل تمامی خدمات
32 نیروهای مسلح رسمی بستری سرپایی آنلاین شامل تمامی خدمات