معاون اجرائی

 

 

دکتر اباسط میرزایی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 

سوابق تحصیلی:

 

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1388
 • اخذ مدرک دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق علمی-آموزشی

 

 

 • عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از سال 1389

 

 • مقالات انگلیسی:

 

 

 1. Omentopexy for patch repair of diaphragmatic defect, 2013.

   2. THE STUDY OF CORRELATION BETWEEN JOB STRESS AND TURNOVER INTENTIONS AMONG THE OPERATING ROOM NURSES IN SELECTED HOSPITALS OF TEHRAN UNIVERSITY OFMEDICAL SCIENCE, 2016.

   3. Evaluating the Feasibility of financial Variables of Health A Hospital Administrators Viewpoint, 2016.

    4. Survey on Mental Health of Iranian Medical Students: A Cross sectional Study in Islamic Azad University, 2017.

    5. Providing of strategic planning model in ITC, 2018.

6. a study on the status of error reporting cultures among nurses in medical sciences hospitals of Islamic Azad University, 2019.

    7. Assessment of safety perception gap physicians and midwives of Tehran hospitals, 2019.

    8. Investigating the impact of using supply chain infrastructure on advances in patient safety given the mediating role of healthcare setting public hospitals of Alborz university of medical sciences, 2019.

9. The influential factors on demands for individual complentary health insurance of asmari insurance company,2019.

10. The influential factors on job stress in nurses employed in educational hospital of medical sciences university of Shahrood city in 2019, 2019.

11. Investigation of the Gap Between Patients’ Perceptions and Expectations of Hospital Service Quality, Client-Centered Nursing Care May 2020. Volume 6. Number 2, 2020.

12. Evaluation of Family Caregiver Burden among COVID-19 Patients, The Open Public Health Journal, Volume 3,2020.

 

 

 • مقالات فارسی:
 1. تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری، 1388.
 2. بررسی سرولوژیک فراوانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس در موارد سقط جنین، 1388.
 3. کاربرد سیستم های اطلاعات دارویی در کاهش خطاهای پزشکی، سومین کنگره بین المللی پزشکی قانونی، 1391.
 4. راهکارهای سیستماتیک در برخورد با خطاهای پزشکی قانونی، سومین کنگره بین المللی پزشکی قانونی، 1391.
 5. تاثیر مدیریت دانش بر خطاهای بیمارستانی، سومین کنگره بین المللی پزشکی قانونی، 1391.
 6. توسعه توریسم سلامت در ایران، 1392.
 7. بررسی الگوی حساسیت ضدمیکروبی در باکتری های پاتوژن انسانی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری، 1393.
 8. ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای  ایران، 1393.
 9. شاخص های مالی تاثیرگذار و قابل آموزش برای مدیران در ارزیابی عملکرد بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، 1395.
 10. رابطه سواد اطلاعاتی، اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، 1397.
 11. بررسی رابطه استرس شغلی و بهره وری در پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه آزاد، 1397.
 12. بررسی رابطه اجرای نظام پرداخت سیستم گروههای تشخیص مرتبط و کاهش هزینه های درمانی در یک بیمارستان نظامی، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 1397
 13. بررسی میزان آمادگی بیمارستان های شهرستان خرم آباد با در نظر گرفتن شاخص های پیشگیری از وقوع بحران، 1398.
 14. بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان، 1398.
 15. بررسی رابطه اجرای نظام پرداخت سیستم گروه های تشخیص مرتبط و کاهش هزینه های درمانی در یک بیمارستان نظامی، 1398.
 16. بررسی شکاف ادراک ایمنی بیمار در پزشکان و ماماهای بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران، 1398.
 17. تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران بیمارستانهای  دولتی و خصوصی، پژوهش های سلامت محور سال ششم،شماره یک ،بهار 1399
 18. بررسی اثر بخش ترین شبکه های اجتماعی در جذب بیمار، هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه،تفلیس،گرجستان، تیر 1399
 19. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر نظام سالمت و مدیریت اطلاعات بهداشتی ودرمانی، هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، تفلیس،گرجستان، تیر 1399.
 20. بررسی معیارهای نوین مشتریان برای انتخاب بیمارستان ها، هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه،تفلیس،گرجستان، تیر 1399.

 

 • تالیف کتاب:

 رهبری و مدیریت ،مفاهیم و کاربردها، 1397.

 

 • پوستر:

1. Improve the patients flow process in the heaets icu using the brownie model, 1397.

2. Impact of COVID-19 on Social Responsibility of Nursing Group and Its Associated Factors    2020    Annual Virtual Conference & Expo 2020 November 1 – 3, 2020 .

3.  A Study on the Status of Error Reporting Cultures among Nurses in Medical Sciences Hospitals of Islamic Azad University  2020    13th World Summit on Management Sciences (Part II).

 • سخنرانی:
 1. سخنران کارگاه آموزشی و پژوهشی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، سال 1387.
 2. سخنران اولین کنگره بین المللی مدیریت فناوری های بیمارستانی، دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1389.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق اجرائی

 

 

 

 • معاون اجرایی بیمارستان فرهیختگان
 • عضو هیأت عامل بیمارستان فرهیختگان
 • عضو کمیسیون معاملات بیمارستان فرهیختگان
 • معاون توسعه و منابع  و مدیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بوعلی
 • عضو شورای راهبردی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
 • معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
 • معاون بهداشت و درمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
 • رئیس اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
 • نماینده تام الاختیار برگزاری آزمون های سراسری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
 • مسئول اجرایی سیستم جامع مکانیزه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
 • مدیر اجرایی پروژه عمرانی آزمایشگاه های تخصصی علوم پایه مرکز تحقیقات واحدپزشکی تهران

 

 

ایمیل:  amacademic@yahoo.com