فاز دوم بهره برداری بیمارستان

بخش های مورد بهره بردادی در فاز دوم نیز شامل پزشکی هسته ای، پیوند کلیه، دیالیز، آنژیوگرافی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، جراحی قلب و عروق، تراکم استخوان ناباروری، شیمی درمانی ، ICU OH،NICU، POST NICU و بخش های تخصصی و فوق تخصصی برای پذیرش بیماران بین المللی می باشد.