ارزش های سازمانی بیمارستان

  •             بیمار محوری
  •             رعایت اصول و ارزش های اخلاقی و حفظ کرامت انسانی
  •             رعایت اخلاق بالینی
  •             رعایت منشور حقوق بیماران و کارکنان
  •             توانمندسازی کارکنان
  •             ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و ایمنی بیمار
  •             نوآوری و تعالی سازمانی
  •             دانش محوری
  •             حفظ محیط زیست