سیاست های بیمارستان

سیاست های اصلی

تبعیت و همسویی با سیاست های فرادستی

ذینفعان کلیدی

1

همسویی با اهداف و برنامه های وزارت بهداشت و  دانشگاه آزاد اسلامی و سایر ذینفعان کلیدی در خصوص برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی طبق اصول و استانداردهای بیمارستانی

وزارت بهداشت/ معاونت بهداشت و درمان علوم پزشکی/ سازمان های بیمه گر

وزارت بهداشت/ معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران/ سازمان های بیمه/بیماران

2

اولویت بخشی و تعهد به ارتقاء مستمر ایمنی در خدمات درمانی و مراقبتی به بیمار همراهان و کارکنان

سیاست های کلی نظام سلامت /استانداردهای اعتباربخشی ملی/ استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار/منشور حقوق بیمار

بیماران/ کارکنان

3

توسعه کمی و کیفی برنامه آموزشی / پژوهشی در راستای آموزش دانشجویان حوزه علوم پزشکی

استانداردهای اعتباربخشی ملی/ استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار/منشور حقوق بیمار

بیماران / کارکنان

4

مدیریت سرمایه های انسانی با جذب، حفظ، ارتقا دانش و توانمندی نیروهای متخصص، کارآمد و با اخلاق حرفه ای

وزارت بهداشت/ معاونت بهداشت و درمان علوم پزشکی دانشگاه آزاد

هیات علمی/ دانشجویان

5

اولویت نگاه اجتماعی به اقتصادی در ارایه خدمات مراقبتی و درمانی

قوانین وزارت کار/ سایر سازمان های بالادستی حسب مورد

کارکنان/ بیماران

6

ارائه خدمات پزشکی پیشگیری، در قالب مرکز جامع مراقبت و پایش سلامت در راستای ارتقاء سلامت کارکنان،گیرندگان خدمت و جامعه

معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

جامعه/ کارکنان

7

راه اندازی و بهره برداری بخش IPD بیمارستان در راستای ارائه خدمات برون مرزی به بیماران

وزارت بهداشت/ معاونت بهداشت و درمان علوم پزشکی دانشگاه  آزاد

بیماران