فرم رضایتمندی بیماران

ضمن تشکر از حضرتعالی بابت انتخاب بیمارستان فرهیختگان به عنوان مرکز درمانی خود، خواهشمند است با توجه به بخشی که به آن مراجعه نموده اید، فرم رضایتمندی مربوط به آن بخش را تکمیل نمائید.

فرم رضایتمندی بیماران اورژانس

فرم رضایتمندی بیماران سرپایی  (درمانگاه، آزمایشگاه، تصویربرداری، داروخانه)

فرم رضایتمندی بیماران بستری

فرم رضایتمندی بیماران اسکوپی

فرم رضایتمندی بیماران دیالیز