به مناسبت روز جهانی قلب

پیام های روز جهانی قلب ۱۳۹۹(۲۰۲۰)

 • با تدبیر از قلب خود مراقبت کنید.
 • به عنوان یک الگوی مناسب از اثربخشی خود برای سلامت قلب افراد خانواده استفاده کنید.
 • با عطوفت و همدلی برای سلامت قلب جامعه تلاش کنید.
 • منطقی، تاثیرگذار و همدل برای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی در خود ، خانواده و جامعه تلاش کنید.
 • با تدبیر، اثربخشی و عطوفت از سلامت قلب خود ، خانواده و جامعه مراقبت کنید.
 • با تدبیر، اثربخشی و همیاری برای سلامت قلب خود، خانواده و جامعه تلاش کنید.
 • با فکر، اعتبار و همدلی خود برای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی در خود ، خانواده و جامعه تلاش کنید.
 • با تدبیر، اثرگذار و دلسوزی خود به مقابله با بیماری قلبی عروقی در خود، خانواده و جامعه بپردازید.
 • با فکر، الگوی موثر بودن و همدلی خود به مقابله با بیماری قلبی عروقی در جامعه، خانواده و خودتان بپردازید.
 • با تمام وجود از سلامت قلب جامعه، خانواده و خودتان مراقبت کنید.
 • با تفکر و همدلی و نفوذ خود الگوی موثری برای سلامت قلب خانواده و جامعه باشید.
 • با همدلی برای سلامت قلب خود، خانواده و جامعه تلاش کنید.
 • مدبرانه، موثر و قلبا" برای سلامت قلب خود، خانواده و جامعه تلاش کنید.
 • برای سلامت قلب خود، خانواده و جامعه با تدبیر، همدل و اثر بخش تلاش کنید.
 • با تدبیر، عطوفت و اثربخش به مبارزه با بیماری قلبی عروقی بپردازید.
 • همه توان خود را برای مقابله با بیماری قلبی عروقی بکار گیرید.
 • با تفکر، همدلی و اثربخشی با بیماری قلبی عروقی مقابله کنید.
 • با تفکر، عطوفت و اثربخشی برای سلامت قلب خود، خانواده و جامعه تلاش کنید.
 • مراقب سلامت قلب خود، خانواده و جامعه باشید.
 • با تمام وجود الگوی اثرگذار سلامت قلب برای افراد خانواده و جامعه باشید.
 • تمام وجود خود را برای مقابله با بیماری قلبی عروقی بکار گیرید.
 • با تمام وجود بیماری قلبی عروقی را شکست دهید.
 • با تفکر، همدلی و اثربخشی برای سلامت قلب خود، خانواده و جامعه گام بردارید.
 • قلبا" با بیماری قلبی عروقی مقابله کنید.
 • با تمام توان جسمی و روحی سلامت قلب را حفظ کنید.
 • با تمام وجود به مبارزه با بیماری قلبی عروقی بپردازید.
 • به عنوان کارکنان بهداشتی به بیماران برای ایجاد تغییرات مثبت برای سلامت قلبشان، کمک کنید.
 • به عنوان یک کارفرما برای سلامت قلب کارکنان خود سرمایه گذاری کنید.